Reklamačný poriadok

Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby a vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia;
  • nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania;
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený;
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;
  • vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.
    Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť tlačivo pre vrátenie alebo výmenu tovaru kde kupujúci uvedie popis závady, kontaktné údaje a zašle tovar na adresu Predávajúceho formou poistenej zásielky, NIE NA DOBIERKU. Výrobok je potrebné odoslať tak zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci neakceptuje tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o kúpe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na adrese uvedenej v záložke Kontakt.